Sømandshjem-Fond og sømandshjem

På sømandsforeningens generalforsamling i januar 1923 fremkom styrmand Dybdal med forslag om, at foreningen etablerede en samlingsstue med blade m.m., der altid kunne stå åben for foreningens medlemmer. Dybdals forslag blev vel mod taget, der blev nedsat et udvalg, og i februar begyndte Dybdal en indsamling ved at gå rundt med en liste, på hvilken havnefoged Th. Jacobsen havde forfattet en opfordring til at tegne sig for et årligt beløb til sømandsforeningens erhvervelse af et hus til indretning af et sømandshjem »fordi den unge Sømand nu mere end tidligere trænger til et Sted, hvor han kan tilbringe sin Fritid, saa han ikke er henvist til Værtshuset». Byens borgere tog godt imod listen, og i de følgende år arbejdedes der ihærdigt på realisationen af planerne om et sømandshjem. Ved sømandsforeningens generalforsamlinger blev der talt meget og længe om sagen, således også den 29. januar 1926, hvor »Havnefoged Jacobsen holdt et længere, smukt motiveret Foredrag for Forsamlingen om Betydningen af et Sømands-Hjem for de mange unge Sømænd, der kom her til Assens Havn i Løbet af Aaret, i 1925 1057 Skibe, - de unge vare nu henvist med deres Smaaskillinger til at tilbringe de lange Aftener enten ombord i de smaa uhyggelige Mandskabsrum eller i Biograftheateret, medens de ellers kunde tilbringe nogle hyggelige Timer under smukke Omgivelser i et hyggeligt Hjem med opvarmede Stuer ved god Læsning og under sunde og gode Forhold. - Han opfordrede enhver til paa det varmeste i enhver Henseende at lægge sig i Selen for Realisationen af dette Maal. - Stærk Tilslutning fra hele Forsamlingen.»

Stor opfindsomhed udvistes for at skaffe penge, f.eks. ved ind samlinger, fester og ved opstillingen af en minebøsse ved Assens-Aarøsund færgelejet. På minen, der nu står foran Toldbodhus, blev der anbragt en messingplade med en inskription forfattet af havnefoged Jacobsen: »Før voldte jeg Død fra mit lumske Gjern, nu hjælper jeg Sømanden til et Hjem. Tysk Mine Under Verdenskrigen (August 1914 til November 1918) udlagt i Lillebelt udfor Assens. Indbragt i Assens Havn i Marts 1922. Opstillet her af Sømandsforeningen Sommeren 1923».

Årligt indkom der pæne beløb fra mange sider og den 5. september 1930 stiftedes Assens Sømandsforenings Sømandshjem Fond. Der skulle dog gå nogle år, inden sømandshjemmet blev en realitet. I 1937 var fondens kapital ca. 7.000 kr., hvilket var nok til, at man turde tænke på oprettelse af et sømandshjem i lejede lokaler. Skibsprovianteringshandler Carl Henriksen havde i sin ejendom Toldbodsbørs hele første sals lejligheden ledig, og der blev indgået en for sømandsforeningen særdeles favorabel aftale om en årlig leje på 600 kr.

Arbejdet med indretning kunne tage sin begyndelse, og fra mange sider blev der givet bidrag til indretningen, både i form af penge og inventar. Der blev indrettet to lokaler i henholdsvis hjørnestuen mod havnen og i stuen mod Strandgade til brug for hjemmets gæster, medens den resterende del af lejligheden ind rettedes til bolig for et bestyrerpar.

Udgifter til indretning og montering af sømandshjemmet beløb sig til kr. 2.886,55 incl, et års husleje, og den 23. december 1937 kunne hjemmet åbnes. I en artikel i Fyens Stiftstidende den 28.januar 1940 skriver redaktør Gustav Vejle bl.a.: »Vi aab ner Døren ind til to store, lyse Stuer med en herlig Varme i. For an Kakkelovnene staar varme Kludesko til behagelig Afbenyttelse. Over Kaminen i den forreste Stue findes gamle Vaaben fra den danske Marine: Eksemplarer af de gamle Skibshuggerter, som Orlogsværftets Smede lavede, efter at Englænderne i 1807 havde tømt Arsenalet. Desuden nogle af de saakaldte »omdannede Tap rifler og er Par Jagtgeværer af ældet Type, som gamle Skippere i Byen har foræret. Rundt paa Væggene Billeder af Indfødte, der efter at have opslidt deres Børnesko paa Byens Sten, er fløjet ud omkring til mere eller mindre fjerne Steder. Paa Skrivebordet henligger Brevpapir og Brevkort til gratis Afbenyttelse, saa der er let Adgang til at skrive hjem til Mor. Linealen og Brevpresseren bærer en Messingplade, som fortæller, at de er fremstillet af Egetømmer, der har ligget 125 Aar paa Havets Bund ved Sjællands Odde, idet de stammer fra Linieskibet »Prinds Christian Frederik om Bord paa hvilket Peter Willemoes fandt sin Heltedød 1808.

En Koral stammer fra Vestindien, hjemført i 1894 af Byens Havnefoged, som da gjorde Tjeneste om Bord i Marineskonnerten ”Diana”. Den inderste Stue rummer Bibliotek med Skøn- og Faglitteratur og desuden Uge- og Dagblade. Den ene Væg rummer Billeder af Byens gamle Sømandsslægter. En anden historiske Billeder fra dansk Marines og Skibsfarts Historie. Under Glasmontre findes et Husflidsarbejde, en 4-mastet Skonnert, skænket af en af de Sømænd, der i Uroens Tider med Risiko for Liv og Førlighed gør deres Land uvurderlig Tjeneste, 1. Styrmand Julius Jacobsen, Søn af Byens mange aarige Stevedore. Minder om de Tider, da Byen selv havde Skibe paa Farten, er de Oktanter, som gamle Skibsførere har skænket Hjemmet

Mange sømænd har i tidens løb nydt godt af kludeskoene og kakkelovnsvarmen i sømandshjemmet, der blev drevet til 1970, hvor der ikke længere var brug for det. Skibene ligger kun i havnen i kort tid, og forholdene ombord er i dag så gode, at man ikke har behov for andre opholdssteder.